Ga naar de inhoud

Algemene verkoopsvoorwaarden

Download onze Algemene voorwaarden

Ondernemingsgegevens

Apiligne Glorieux Christine

Apiligne Groothandel – Ambiente shop Cash & Carry
Franklin Rooseveltlaan 69 –  8790  Waregem

info@apiligne.be
Winkel
056/612443
Gsm
0497/580071

BTW
BE0787003956

Eenmanszaak

 

Artikel 1: Algemene bepalingen

De e-commerce website van Apiligne.be, een éénmanszaak met maatschappelijke zetel te Franklin Rooseveltlaan 69 , 8790 Waregem, BTW BE 0787003956,  Apiligne-Ambiente biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.

Onderhavige Algemene Voorwaarden (“Voorwaarden”) zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”). Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van Apiligne-Ambiente moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door Apiligne-Ambiente aanvaard zijn.

Artikel 2: Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW voor de B2C en exclusief BTW voor de handelaar en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen.

Zie voor verzendkosten pagina FAQ > Verzendkosten

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Artikel 3: Aanbod

Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Apiligne-Ambiente niet. Apiligne-Ambiente is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Apiligne-Ambiente is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.

Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Apiligne-Ambiente.  Apiligne-Ambiente kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Artikel 4: Online aankopen

Een online bestelling van een B2C klant (Particulier) wordt verwerkt en verstuurd na ontvangst van de betaling van de geplaatste bestelling. Indien er een wachttijd zou ontstaan van een levering dan wordt de klant hiervan verwittigd.

Een online bestelling van een B2B klant (handelaar) wordt verwerkt en verstuurd na ontvangst en betaling van een proforma Factuur, deze proforma factuur wordt verzonden na ontvangst van de online bestelling.

De Klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen

voor B2C klanten (Particulieren) via het betaalplatform Mollie van onze webshop
voor B2B klanten via overschrijving volgens de orderbevestiging/Proforma Factuur.

Apiligne-Ambiente is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is.

Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst

Pakketten worden verzonden met My Parcel. Niet thuis ? Dan ontvangt u een melding in de brievenbus waarmee u een nieuwe levering kan aanvragen, of u kan het pakket zelf ophalen in uw plaatselijk postkantoor.

Verzendkost België:

 • < 5 kg: 8.00 euro
 • > 5 kg-10 kg : 10 euro
 • > 10 kg-20 kg : 12 euro
 • > 20 kg-30 kg : 18 euro
 • > 30 kg en meer : 24 euro

Verzendkost Nederland en Duitsland:

 • < 2 kg: 10 euro
 • > 2 kg-10 kg : 15 euro
 • > 10 kg-20 kg : 18 euro
 • > 20 kg-30 kg : 24 euro
 • > 30 kg en meer : 32 euro

Verzendkost Frankrijk:

 • < 2 kg: 12 euro
 • > 2 kg-10 kg : 18 euro
 • > 10 kg-20 kg : 24 euro
 • > 20 kg-30 kg : 28 euro
 • > 30 kg en meer : 34 euro

Verzendkost Luxemburg:

 • < 2 kg: 10 euro
 • > 2 kg-10 kg : 15 euro
 • > 10 kg-20 kg : 18 euro
 • > 20 kg-30 kg : 24 euro
 • > 30 kg en meer : 32 euro

Er is een mogelijkheid om af te halen of leveren aan huis of bedrijf.

Artikelen besteld via deze webwinkel worden geleverd in België, Nederland, Duitsland, Frankrijk en Luxemburg

De levering gebeurt door, Apiligne-Ambiente, De Post, pakjesdienst of transporteur

Tenzij anders overeengekomen of uitdrukkelijk anders bepaald, worden de goederen aan de woonplaats van de Klant geleverd binnen 30 dagen na ontvangst van de betaling.

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onverwijld worden gemeld aan Apiligne-Ambiente.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door de Apiligne-Ambiente was geboden.

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van Apiligne-Ambiente.

De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Apiligne-Ambiente te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

Artikel 7: Herroepingsrecht

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij Apiligne-Ambiente.

Indien er sprake is van een consumentenkoop, heeft de koper het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 14 kalenderdagen, te rekenen vanaf de eerste dag volgend op de levering, zonder opgave van reden te retourneren. Indien de koper na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan Apiligne-Ambiente heeft teruggezonden, is de koop een feit. De koper is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 7 werkdagen na aflevering schriftelijk melding te maken bij Apiligne-Ambiente. De koper dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend. Indien de zaken bij de koper zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt Apiligne-Ambiente er zorg voor dat binnen 30 dagen na goede ontvangst van de retourzending, het volledige aankoopbedrag exclusief de berekende verzendkosten aan de koper wordt terugbetaald. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de koper.

Het herroepingsrecht geldt niet voor :

A) goederen die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd, of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben,

B)alle voedingswaren.

 

Artikel 8: Garantie

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.

Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.

Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de Klant thuis zijn afgeleverd, dient de Klant contact op te nemen met de  klantendienst en het artikel op zijn kosten terug te bezorgen aan .

Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 7 kalenderdagen na vaststelling ervan door de Klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.

Defecten die zich manifesteren na een periode van 3 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant.

Artikel 9: Klantendienst

De klantendienst van Apiligne-Ambiente is bereikbaar op het telefoonnummer +32 56612443, via e-mail op info@apiligne.be of per post op het volgende adres Franklin Rooseveltlaan 69 8790 Waregem. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.

Artikel 10: Sancties voor niet-betaling

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover Apiligne-Ambiente beschikt, is de Klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de Klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur.

Onverminderd het voorgaande behoudt Apiligne-Ambiente zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

 Artikel 11: Privacy

De verantwoordelijke voor de verwerking, Apiligne-Ambiente, respecteert de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Belgische Privacywet van 30 juli 2018.

De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden: de uitvoering van de overeenkomst, het verwerken van de bestelling, het versturen van nieuwsbrieven, reclame- en/of marketingdoeleinden.

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie, aanvulling of verwijdering van uw persoonsgegevens. U mag in een aantal gevallen opgesomd in de AVG ook vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken. U kan zich eveneens verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens als u daar ernstige en legitieme redenen voor heeft die onze noodzaak om uw gegevens te verwerken, overstijgen. Via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Apiligne-Ambiente, kan u gratis uw persoonsgegevens in digitale en leesbare vorm opvragen en/of aan andere verantwoordelijken over laten dragen. Voor zover onze verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, heeft u het recht om die toestemming in te trekken.

In geval van gebruik van gegevens voor direct marketing: U kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing en hoeft daarvoor geen reden op te geven.

Om uw rechten uit te oefenen, kan u zich richten tot Apiligne-Ambiente.

Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden.

 Artikel 12: Gebruik van cookies

Onze Website gebruikt cookies en gelijkaardige technologieën. Dit helpt ons om u een betere gebruikerservaring te bieden wanneer u onze Website bezoekt en laat ons ook toe onze Website te optimaliseren. Zonder uw voorafgaande toestemming plaatsen wij uitsluitend de puur functionele cookies die noodzakelijk zijn om onze Website correct te laten werken. Voor alle andere cookies vragen wij eerst uw toestemming.

Bij uw eerste bezoek aan onze website wordt u gevraagd om onze cookies te aanvaarden. U kan nadien uw keuzes op elk ogenblik zelf beheren.

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd. Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

Artikel 13: Aantasting geldigheid – niet-verzaking

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door Apiligne-Ambiente om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

Artikel 14: Wijziging voorwaarden

Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van Apiligne-Ambiente. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.

Artikel 15: Bewijs

De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

Artikel 16: Toepasselijk recht – Geschillen

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht.

De rechtbanken van de woonplaats van de Consument zijn bevoegd bij gerechtelijke geschillen. De Consument kan zich ook wenden tot het ODR-platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr/).

 


Bijlage 1: formulier voor herroeping

Download Herroepingsformulier

Beste Klant, dit onderstaand formulier moet u alleen invullen en terugzenden via e-mail of post als u de overeenkomst wilt herroepen.

____________

Aan

Apiligne- Ambiente

Christine Glorieux

Franklin Rooseveltlaan 69

8790 Waregem

info@apiligne.be

 

Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*):

Besteld op (*)/Ontvangen op (*):

Naam/Namen consument(en) :

Adres consument(en) :

Handtekening van consument(en):

 

Datum :

 

 

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.